Behandling

 

Vi arbejder med anerkendende pædagogik. I vores arbejde bruger vi mentalisering og low arousal som metode for tilgang.

  • Low Arousal pædagogik, der tager udgangspunkt i, at nogle mennesker reagerer med udfordrende adfærd, når de har mistet kontrollen over sig selv. Pædagogikken har til formål at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med de unge.
  • Mentalisering er evnen til at forstå den mentale tilstand, der ligger til grund for andres og egen åbenlyse adfærd. Træningen udvikler empati og kan foregå som aktiv lytning f.eks. ud fra Carl Rogers pædagogik.
  • Anerkendende pædagogik går hånd i hånd med mentalisering. For at kunne være anerkendende, må vi kunne sætte os i den andens sted for en stund. Vi skal kunne skifte perspektiv og opleve, hvorfra den anden taler til os. Den norske psykolog Anne Lise Lovile Schibbye fremhæver frem kendetegn: forståelse og indlevelse. Genkende oplevelsen i én selv. Bekræfte den anden. Åbenhed. Selvrefleksion og afgrænsning.

Vi ser vejen ind og ud af livets problemer som mulige læreprocesser. Vi tænker på opvækstproblematikker, pubertetsproblemer, kriminalitet og misbrug som livserfaringer, der i bedste fald kan omsættes til livsstilsændringer, ændret adfærd i forhold til misbrug, styrket refleksion over egen situation og styrkede relationer.

Vi ser de unge som større og mere end deres problemer og misbrug – vi ser de unge som naturlige, kreative og ressourcefyldte. Det betyder ikke, at de unge altid handler naturligt, kreativt og ressourcefyldt, men vi ser dem som mennesker med et potentiale, som kan udvikles i konstruktiv modsætning til en ellers destruktiv adfærd.

Vi ser det som vores udfordring og opgave, sammen med den unge, at tydeliggøre og sætte en konstruktiv udviklingsproces i gang.

Vi vægter betydningen af miljøterapeutiske rammer, hvor der stilles krav til den unge om tilpasning til en socialt konstrueret kontekst (struktur, spilleregler etc.) – vi bruger således miljøet (i og udenfor Valhalla), fællesskabet og kulturen som metode.

Vi arbejder ud fra et inkluderende praksisideal, som vægter relationen, delagtiggørelse, ligeværdighed og medbestemmelse, som primære inkluderende principper, der placerer den unge som eksperten i eget forløb og liv.

 

Uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked:

Vi arbejder konkret og målrettet med uddannelses-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedsfremmende aktiviteter. Vi har f.eks. unge der går i skole medens de bor hos os; det kan være specialskoletilbud som f.eks. KUBA eller Isbryderen.

Vi har unge som er i praktik hos f.eks. en mekaniker i nogle timer om dagen. Der er nogle af vore unge der benytter Spydspidsen, et erhvervsfokuseret tilbud ved Københavns Kommune. Vi kan hjælpe den unge til et servicejob på Naturskolen i Tårnby, eller den unge kan deltage i praktisk arbejde i Valhalla. Det er næsten kun fantasien der sætter grænserne og selvfølgelig den unges interesser og ressourcer.

Mentorstøtte

Valhallas unge kan som anden aktør tilbyde mentorstøtte jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) §32 og servicelovens §85 – Mentorstøtte.
Mange af de unge vi arbejder med opnår under opholdet hos os, tilknytning til beskæftigelse og uddannelse.

I situationer, hvor vi slipper den unge behandlingsmæssigt – den unge udskrives eksempelvis til egen bolig – kan vi tilbyde at lade den unges kontaktperson ‘holde hånden under’ den unges tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet som mentor. Jobcentrene kan naturligvis også benytte os som mentorer for unge fra vores målgruppe, som ikke er/har været i behandling hos os, men hvor vi alene yder mentorstøtte.

Ligeledes under servicelovens §85. Støtten kan være særdeles hensigtsmæssig for at hjælpe den unge med at fastholde fokus på udvikling og trivsel. Aftalen kan være individuel og rumme aftaler om alt fra støtte til skolegang til aftaler om udviklende samtaler. Alt sammen for at støtte den unge i den selvstændige livsførelse.

Der vil være tale om professionel mentorstøtte ydet af fagpersoner, som har særligt kendskab til målgruppen af unge med misbrug og psykisk sårbarhed.
Mentorydelsen vil typisk aftales med Jobcentrene som en pakke, f.eks. omfattende 5 timer ugentligt i perioder af 3 måneder. Jf. LAB § 32 kan støtten ydes i maksimalt 6 måneder, dog med mulighed for forlængelse.

§85-støtten aftales med handlekommune og kan aftales efter behov.

I pakkens timetal er inkluderet transport, administration, møder med sagsbehandlere, samarbejdspartner m.m. Det forventes at administrations- og samarbejdsdelen udgør en time pr. uge, hvor den resterende tid medgår til direkte kontakt med den unge.

Relevant info til download

.. Klik for at hente

Pris unge under 18

Behandling og ophold i Valhalla på Sixtusvej 14, 2300 København S
Grundpris 54.672, -, pr. måned.

Pris unge over 18:

Behandling og ophold i Valhalla på Sixtusvej 14, 2300 København S efter servicelovens §107 eller efterværn.
Grundpris 54.672,00 kr. pr. måned.

Behandling og ophold i Valhalla i vores §107 og udslusningsbolig for efterværn på Røde mellemvej 12, 2300 København S:
Pris 49.776,00 kr. pr. måned

Grundprisen dækker i begge tilfælde, behandling, kost og logi indenfor Valhallas rammer. Ved tilkøb af ekstern bistand, eksempelvis psykiater, skoletilbud, medicin, eller andre individuelle aftaler, vil disse ydelser blive lagt til grundprisen efter aftale med visiterende myndighed.

Pris Mentorstøtte

Timeprisen udgør 390,00 kr.

Social træning

Behandlingens pædagogiske ramme er en struktureret hverdag, hvor der som basis indgår træning i ‘almindelige’ sociale kompetencer og færdigheder.
Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og interesser.