Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder:

Vi arbejder ud fra en terapeutisk metoderamme inspireret (uddannet og superviseret) af systemisk metode og løsningsfokuseret kortidsterapi. Endvidere lægger vi stor vægt på terapeutiske principper, hvor relationen er det bærende element. Terapien udfoldes i forskellige aktiviteter med henblik på at den unge opnår en bedre praktisk og social funktion.

 • Systemisk, fordi ingen er et problem i sig selv.
 • Løsningsfokuseret, fordi det giver mening at gøre mere af det, der virker.
 • Terapeutisk, fordi det er i dagligdagens praktiske gøremål og relationer at livet leves og erfares.

Vi benytter systemiske og løsningsorienterede metoder, som supplerende elementer til brugen af miljøet, fællesskabet og kulturen i Valhalla som metode. Vi arbejder med et terapeutisk perspektiv, som giver støtte til at opnå ejerskab for egne værdier og liv.

Vi ser vejen ind og ud af livets problemer som mulige læreprocesser. Vi tænker på opvækstproblematikker, pubertetsproblemer, kriminalitet og misbrug som livserfaringer, der i bedste fald kan omsættes til livsstilsændringer, ændret adfærd i forhold til misbrug, styrket refleksion over egen situation og styrkede relationer.

Vi ser de unge som større og mere end deres problemer og misbrug – vi ser de unge som naturlige, kreative og ressourcefyldte. Det betyder ikke, at de unge altid handler naturligt, kreativt og ressourcefyldt, men vi ser dem som mennesker med et potentiale, som kan udvikles i konstruktiv modsætning til en ellers destruktiv adfærd.

Vi ser det som vores udfordring og opgave, sammen med den unge, at tydeliggøre og sætte en konstruktiv udviklingsproces i gang.

Vi vægter betydningen af terapeutiske rammer, hvor der stilles krav til den unge om tilpasning til en socialt konstrueret kontekst (struktur, spilleregler etc.) – vi bruger således miljøet (i og udenfor Valhalla), fællesskabet og kulturen som metode.

Vi arbejder ud fra et inkluderende praksisideal, som vægter relationen, delagtiggørelse, ligeværdighed og medbestemmelse, som primære inkluderende principper, der placerer den unge som eksperten i eget forløb og liv.

Uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked:

Vi arbejder konkret og målrettet med uddannelses-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedsfremmende aktiviteter. Vi har f.eks. unge der går i skole medens de bor hos os; det kan være specialskoletilbud som f.eks. KUBA. Vi har unge som er i praktik hos f.eks. en mekaniker i nogle timer om dagen. Der er nogle af vore unge der benytter Kofoed Skoles computerværksted og mekanikerværksted. Vi kan hjælpe den unge til et servicejob på Naturskolen i Taarnby, eller den unge kan deltage i praktisk arbejde i Valhalla. Det er næsten kun fantasien der sætter grænserne og selvfølgelig den unges interesser og ressourcer.

Evaluering og kvalitetssikring:

Institutionens praksis bygger på innovation og der gennemføres fortløbende evaluering og kvalitetssikring i forhold til institutionens målsætninger og succeskriterier:

 • Afholdelse af temadage med personale og ledelse
 • Uddannelse og supervision af personale
 • Inddragelse af ekstern konsulentbistand til udviklingsopgaver
 • Drøftelse og udvikling af Valhalla i samarbejde med egen bestyrelse

Institutionen indberetter til DanRis, Århus Universitet, Center for Rusmiddelforskning.

Valhallas Unge er godkendt af Københavns Kommune: Se godkendelsen
Valhallas Unge er optaget på Tilbudsportalen: Fonden Valhalla
Valhalla er tilknyttet Misbrugsportalen: Valhalla

Samarbejdsrelationer:

Valhalla søger samarbejde med private og offentlige institutioner og arbejdspladser, som f.eks.: kommunale aktører, herunder jobcentre, sundhedsvæsenet, politiet, kriminalforsorgen og andre beslægtede tilbud. Samarbejdet drejer sig f.eks. om:

 • Støtte/kontakt og motivationsbearbejdning.
 • Akutberedskab for afgiftning.
 • Efterværn.
 • Beskæftigelse, job og uddannelse.
 • Særlige skoleforløb.

Behandling og social træning